วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน

การเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน
      ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 ฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ 
1. ทรงเป็นประมุขของประเทศ 
2. เป็นจอมทัพไทย 
3. เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย 
พระราชอำนาจของกษัตริย์ไทย
1. ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา 
2. ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี 
3. ทรงใช้อำนาจตุลาการทางศาล 
      พระมหากษัตริย์จะทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการทุกครั้ง ศาลจะเป็นผู้พิจารณาคดีในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ พระราชอำนาจในการเลือกและแต่งตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรี ประธานรัฐสภาจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้ง และประธานองคมนตรีจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง องคมนตรีคนต่อไป 
หน้าที่ขององคมนตรี ถวายคำปรึกษาและความเห็นในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์อำนาจอธิปไตยและการใช้อำนาจ 
    อำนาจนิติบัญญัติ คือ อำนาจสูงสุดในการออกกฎหมายโดยสถาบันรัฐสภา ในรัฐสภามี 2 สภา คือ 
1. สภาผู้แทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในอัตราส่วน 1 : 150,000 มีวาระ 4 ปี 
2. วุฒิสภา มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ มีสมาชิก 2 ใน 3 ของสภาผู้แทนราษฎร มีวาระ 4 ปี
หน้าที่ของรัฐสภา 
1. ทำหน้าที่ออกกฎหมาย 
2. ทำหน้าที่คัดเลือกรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ 
3. รัฐสภาควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล 
4.วุฒิสภาหรือวุฒิสมาชิกทำหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาร่างกฎหมาย 
บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. 
1. เลือกคณะรัฐบาลเพื่อบริหารงาน 
2. เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน 
3. ร่วมกันเสนอแนะ ปรับปรุงและรักษาการปกครองแบบประชาธิปไตยในสังคมให้ดีขึ้น 
4. ร่วมกันตรากฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับของสภา 
5. ควบคุมการทำงานของรัฐบาล 
6. อนุมัติงบประมาณของแผ่นดิน 
อำนาจบริหาร คือ อำนาจในการนำกฎหมายไปบังคับใช้หรือบริหารประเทศโดยรัฐบาล 
 อำนาจและหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
1.ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ว่าจะปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2. อุทิศเวลาให้แก่การบริหารราชการแผ่นดิน 
3. รับผิดชอบร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร 
4. มิสิทธิเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
5. มีสิทธิขอให้รัฐสภาเปิดอภิปรายทั่วไป 
6. มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
7. มีอำนาจขอกราบบังคมทูลให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร 
8.มีอำนาจกราบบังคมทูลแต่งตั้งหรือถอดถอนข้าราชการฝ่ายทหาร พลเรือน ปลัด กระทรวง อธิบดี 
9. มีอำนาจกราบบังคมทูลขอให้พระมหากษัตริย์ ประกาศกฎอัยการศึก และพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษได้ 
     อำนาจตุลาการ คือ อำนาจในการตัดสินคดี โดยสถาบันศาล ซึ่งศาลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาล อุทธรณ์ และศาลฎีกา 
ผู้พิพากษาและตุลาการ มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
-คณะกรรมการตุลาการ มีหน้าที่แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนตำแหน่ง เลือนเงินเดือน การลงโทษทั้งทางวินัยแก่ข้าราชการตุลาการ 
- คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติของกฎหมายอื่นใดขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าขัดแย้งกฎหมายนั้นจะนำมาบังคับใช้ไม่ได้   และพิจารณาคุณสมบัติของ ส.ส. วุฒิสภาและรัฐมนตรี การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน1. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย 
     - สำนักนายกรัฐมนตรี 
     - กระทรวง 
     - ทบวง 
     - กรม 
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
     - จังหวัด 
     - อำเภอ 
3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
     - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     - เทศบาล 
     - สุขาภิบาล 
     - กรุงเทพมหานคร
     - เมืองพัทยา 
     - องค์การบริหารส่วนตำบล 

         พรรคการเมือง การปกครองของประเทศไทย มีพรรคการเมืองหลายพรรค ทำให้เกิดรัฐบาลผสม 
          การเลือกตั้ง กระบวนการในการเลือกตั้งของประเทศไทย มีลักษณะเป็นแบบผสม ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบรวมเขต คือ 
จังหวัดใดที่มีผู้แทนได้เกิน 3 คน ใช้วิธีการแบ่งเขต แต่จังหวัดใดที่มีผู้แทนได้ไม่เกิน 3 คน จะใช้แบบวิธีรวมเขตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น